Algemene Voorwaarden

Download onze Algemene Voorwaarden in pdf format (136 kb).

Artikel 1 – Definities

1.1. Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

1.2. Verhuurder: de Eenmanszaak Studio Xela, gevestigd in Alkmaar en ingeschreven met KvK nummer 85941271.

1.3. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Studio Xela een overeenkomst aangaat tot afname van diensten.

1.4. Overeenkomst: elke overeenkomst en/of rechtshandeling ter voorbereiding en/of ter uitvoering van het verlenen van diensten door de verhuurder aan de huurder, waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.5. Diensten: alle diensten die vanuit verhuurder kunnen worden verleend aan de huurder, waaronder geldend de verhuur van de studioruimte, verhuur van materialen ten behoeve van fotografie/videografie en overige van toepassing zijnde diensten.

1.5. Website: www.studioxela.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassen op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Studio Xela.

2.2. Van de algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken. Afwijkende afspraken en bedingen zijn alleen rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met Studio Xela.

2.3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien vanuit een overeenkomst een vervolgovereenkomst ontstaat.

2.4. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien Studio Xela handelingen verricht in opdracht van ingeschakelde derden.

2.5. De op de website van Studio Xela gepubliceerde en/of laatst toegezonden versie van de algemene voorwaarden zijn van toepassing.

2.6. Eventuele algemene voorwaarden van derden, huurders en/of andere partijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7. Studio Xela kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen deze algemene voorwaarden aanvullen en/of wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zal door Studio Xela aan de huurder worden toegereikt en zal op de website worden gepubliceerd.

2.8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn verklaard of nietig mochten worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 – Offerte en aanbod

3.1. Tenzij anders overeengekomen, hebben door Studio Xela uitgebrachte offertes een geldigheidstermijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde offertedatum.

3.2. Een offerte wordt schriftelijk aangeboden door Studio Xela, tenzij omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.3. Studio Xela kan niet aan haar aanbod en/of offertes worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

3.4. Uitgebrachte offertes gelden alleen voor de in de offerte opgenomen specificaties. Voor vervolgopdrachten dient een nieuwe offerte te worden uitgebracht.

3.5. Offertes worden door Studio Xela gemaakt op basis van de door huurder aangeleverde gegevens. Indien na het uitbrengen van de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Studio Xela het recht om de betreffende prijzen en details van de offerte aan te passen naar de omstandigheden.

3.6. Verstrekte afbeeldingen van de studio zijn een zo waarheidsgetrouwe afspiegeling van de locatie als mogelijk. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Studio Xela is gerechtigd de inrichting aan te passen indien door haar nodig geacht.

Artikel 4 – Huurperiode, reservering en huurovereenkomst

4.1. De huurperiode bedraagt het door de huurder gereserveerde aantal uren studiohuur. De minimale huurperiode bedraagt een dagdeel van 2 uur. De hierbij geldende tijdvakken op een dag worden up-to-date gecommuniceerd op de ‘tarieven’ pagina op de website en naar de huurder en zijn op basis van beschikbaarheid.

4.2. Reserveringen kunnen worden gemaakt via een e-mail of WhatsApp bericht naar Studio Xela. 

4.3. De overeenkomst komt tot stand en is definitief nadat de huurder het door Studio Xela toegestuurde boekingsformulier heeft ingevuld en hiervan een bevestiging heeft ontvangen van Studio Xela. Vanaf toezending van het boekingsformulier reserveert Studio Xela het betreffende tijdslot voor een periode van 48 uur voor de aanvrager. Indien het boekingsformulier niet binnen deze 48 uur wordt ingevuld geldt dat het tijdslot wordt vrijgegeven voor verhuur totdat aanvrager of andere huurder de boeking definitief maakt door middel van het invullen van het formulier. Overeenkomsten zijn na de schriftelijke bevestiging van de reservering door Studio Xela bindend. 

4.4. De huurder houdt rekening met de gewenste voorbereidingstijd en eventuele uitloop van een sessie bij het maken van de reservering. Bij uitloop worden meerkosten doorberekend aan huurder à €50* per 30 minuten, zonder beperking van de kosten bij uitloop binnen elke 30 minuten, ingaande vanaf het moment van de oorspronkelijke eindtijd van de boeking.

Artikel 5 – Tarieven

5.1. Alle door Studio Xela gehanteerde tarieven zijn in de valuta Euro en altijd exclusief BTW en overige kosten, zoals eventueel van toepassing zijnde administratiekosten en heffingen, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.

5.2. Studio Xela behoudt zich het recht om haar prijzen te wijzigen. Indien prijzen stijgen na totstandkoming van de overeenkomst zal de overeengekomen prijs worden gehanteerd. Nieuwe prijzen gelden uitsluitend voor overeenkomsten aangegaan vanaf de wijzigingsdatum. Studio Xela is gerechtigd om offertes uitgebracht voor de prijswijziging en nog niet overgezet in overeenkomst te annuleren per datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten. 

5.3. Bij het aangaan van de overeenkomst gaan de verhuurder en huurder akkoord met het in de overeenkomst genoemde tijdslot en genoemde tarieven en gaat de huurder akkoord met de voorwaarden met betrekking tot uitloop en schoonmaakkosten.

5.4. Indien huurder meer tijd wil afnemen dan vooraf afgenomen dient de huurder deze extra tijd bij te boeken. Dit is enkel mogelijk wanneer er reeds geen andere reservering is gemaakt voor het gewenste tijdsbestek. Indien tijdens het geboekte tijdslot meer tijd nodig blijkt, dient de huurder contact op te nemen met Studio Xela voor het navragen van de mogelijkheden en bijboeken van extra tijd. Extra tijd kan, indien beschikbaar, worden bijgeboekt voor een tarief van €50* per 30 minuten, zonder beperking van de kosten bij uitloop binnen elke 30 minuten, ingaande vanaf het moment van de oorspronkelijke eindtijd van de boeking. Studio Xela kan niet garanderen dat de gewenste extra tijd beschikbaar is. Indien huurder zonder overleg met Studio Xela langer gebruikt maakt van de ruimte, zullen de kosten voor extra tijd automatisch worden doorberekend.

5.5. Van de huurder wordt verwacht dat deze de ruimte achterlaat zoals bij het betreden. Dat wil zeggen in nette en schone staat, zonder ernstige vervuilingen en/of rommel. Indien Studio Xela de staat dermate slecht beoordeelt zal zij €25* aan extra schoonmaakkosten doorberekenen voor het opnieuw in goede staat brengen van de studio.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Bij het maken van een boeking ontstaat een verplichting tot betaling. 

6.2. Huurder dient het totale factuurbedrag te voldoen binnen 30 dagen na de factuurdatum of, indien de huurperiode van de studio plaatsvindt binnen deze 30 dagen, in ieder geval vóór aanvang van de huurperiode van de studio.

6.3. Studio Xela behoudt zich het recht om volledige vooruitbetaling van de huurder te verlangen. Bij niet tijdige betaling behoudt Studio Xela zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te beëindigen.

6.4. Indien de huurder in verzuim of in gebreke is in het nakomen van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van de huurder.

Artikel 7 – Wijzigingen & annuleringen

7.1. Indien huurder de overeenkomst wenst te annuleren, dan is dit mogelijk tot 7 dagen voor het gereserveerde moment, waarbij huurder het recht heeft om de reservering éénmalig kosteloos te verplaatsen, mits de nieuwe reservering plaatsvindt binnen 90 dagen na de oorspronkelijk geboekte datum en direct wordt gekozen. Indien huurder hier geen gebruik van wenst te maken wordt de reservering geannuleerd. Huurder heeft hierbij geen recht op terugbetaling van een reeds betaalde factuur of kwijtschelding van een nog niet betaalde factuur. Indien huurder de annulering bekend maakt binnen 7 dagen voor het gereserveerde moment, hanteert Studio Xela de volgende annuleringskosten bovenop de oorspronkelijke boekingskosten:

  • 10% van het overeengekomen totaalbedrag aan extra annuleringskosten bij annulering binnen 7 dagen voorafgaande aan het gereserveerde moment.
  • 25% van het overeengekomen totaalbedrag aan extra annuleringskosten bij annulering binnen 48 uur  voorafgaande aan het gereserveerde moment.
  • 50% van het overeengekomen totaalbedrag aan extra annuleringskosten bij annulering binnen 24 uur voorafgaande aan het gereserveerde moment.

7.2. Huurder is aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de annulering tegenover derden en vrijwaart Studio Xela voor de hieruit voortvloeiende aanspraken door deze derden.

7.3. Studio Xela heeft het recht alle reeds door de huurder betaalde bedragen te verrekenen met de eventueel door huurder verschuldigde annuleringskosten.

7.4. Bij te boeken extra’s kunnen tot 24u voor het geboekte moment worden bijgeboekt via een e-mail aan Studio Xela. Deze extra’s worden gefactureerd voor plaatsvinden van de reservering en dienen binnen 3 dagen te worden betaald. Extra’s kunnen tijdens de boeking worden aangevraagd voor een vergoeding van het oorspronkelijke tarief + 10% mits beschikbaar.

7.5. Indien huurder de overeenkomst wil annuleren of verplaatsen wegens een epidemie, pandemie of soortgelijk, maar de overheidsmaatregelen doorgang van de overeenkomst al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, heeft Studio Xela het recht om de normaal van toepassing zijnde kosten voor verplaatsing of annulering in rekening te brengen.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. In het geval van overmacht heeft Studio Xela het recht om de overeenkomst te verplaatsen, wijzigen, onderbreken of annuleren. Er is sprake van overmacht indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Studio Xela en/of betrokken partijen redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen. Hieronder vallen alle van buiten komende oorzaken, waarbij onder andere kan worden gedacht aan omstandigheden als ziekte, ongevallen, brand, hinder en/of schade door weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, en pandemie.

8.2. In het geval van overmacht zal Studio Xela zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst de huurder en eventuele overige betrokken partijen te voorzien in een alternatieve oplossing.

8.3. Indien een overmachtsituatie zich voordoet op een moment dat Studio Xela al deels heeft voldaan aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, zullen alle uitgevoerde verplichtingen worden gefactureerd. 

8.4. In het geval van overmacht is Studio Xela geen (schade)vergoeding verschuldigd aan andere partijen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Studio Xela is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door bewuste roekeloosheid of opzet door verhuurder. Studio Xela kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor geleden bedrijfsschade, en/of indirecte-/gevolgschade waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, bedrijfsstagnaties, immateriële schade, gederfde winst, letselschade of schade aan de onderneming van huurder.

9.2. Toegang tot het pand is in beginsel op eigen risico van huurder. Indien het gebruik van items in Studio Xela extra risico’s met zich meebrengt of het verplaatsen hiervan niet is toegestaan, zal verhuurder dit uiterlijk bij aanvang van de boeking aangeven. Huurder dient zorgvuldig omgegaan met alle beschikbare materialen en draagt zelf het volledige risico indien regels en instructies niet of incorrect worden nageleefd.

9.3. Studio Xela is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.4. Studio Xela is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor handelingen en daden, vertragingen daarbij inbegrepen, veroorzaakt door leveranciers en derden.

9.5. Studio Xela is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen binnen het pand. Indien huurder spullen buiten de studioruimte neerzet draagt deze hier zelf de verantwoordelijkheid voor.

9.6. Studio Xela kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van apparatuur en netwerkverbindingen tijdens de huurperiode.

9.7. Huurder draagt de verantwoordelijkheid voor het tijdig arriveren en aanvangen van de huurperiode en voor het tijdig verlaten van de studio. Bij overschrijding van het tijdslot zal €50* per 30 minuten worden doorberekend, zonder beperking van de kosten bij uitloop binnen elke 30 minuten, ingaande vanaf het moment van de oorspronkelijke eindtijd van de boeking. Indien beschikbaar, kan op de dag van de boeking, de boeking tegen hetzelfde tarief worden verlengd.

9.8. Van de huurder wordt verwacht dat deze de ruimte achterlaat zoals bij het betreden. Dat wil zeggen in nette en schone staat, zonder ernstige vervuilingen en/of rommel. Indien Studio Xela de staat dermate slecht beoordeelt zal zij €25* aan extra schoonmaakkosten doorberekenen voor het opnieuw in goede staat brengen van de studio.

9.9. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door huurder meegebrachte gasten, derden en/of teamleden.

9.10. Het verplaatsen van meubilair, decoratie etc. is ten alle tijde op eigen risico van huurder.

9.11. Studio Xela is een daglicht studio en heeft geen invloed op de hoeveelheid lichtinval op een dag. Studio Xela geeft geen garanties op de hoeveelheid licht op een dag. Studio Xela kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de hoeveelheid licht niet is zoals verwacht door invloeden van buitenaf, waaronder het weer en het moment van de dag.

9.12. Huurder vrijwaart Studio Xela en stelt haar schadeloos tegen alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van door verhuurder geleverde diensten.

9.13. Eventuele vorderingen tot schadevergoeding door huurder dienen uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van vaststelling van de schade bij Studio Xela te zijn ingediend. Indien huurder in gebreke is een vordering tot schadevergoeding in te dienen, vervalt het recht op schadevergoeding automatisch.

Artikel 10 – Schade, diefstal en beveiliging

10.1. Huurder van de studio is te alle tijde aansprakelijk voor alle vormen van schade en diefstal van alle ter beschikking gestelde gebruiksvoorwerpen (inclusief inrichting) en apparatuur door Studio Xela.

10.2. Huurder dient voor gebruik van de studio en voorwerpen deze te controleren op beschadigingen, vermissingen en bijzonderheden. Indien hier sprake van is dient huurder dit voorafgaande direct te melden bij Studio Xela. Indien vooraf gebreken zijn geconstateerd, maar huurder deze niet heeft gemeld aan Studio Xela, zullen deze gebreken, indien na gebruik geconstateerd, in rekening worden gebracht voor huurder, tenzij huurder kan aantonen hier niet aansprakelijk voor te zijn. 

10.3. Indien huurder aansprakelijk wordt gesteld voor gebreken aan de gebruiksvoorwaarden in de studio, zal deze op basis van de aanschafwaarde van het item minus afschrijving een schadevergoeding moeten voldoen aan verhuurder middels een schadeclaim. Huurder dient deze te betalen binnen 14 dagen vanaf de op de schadeclaim vermelde datum. 

10.4. Eigendommen, waaronder inbegrepen, maar niet uitsluitend, meubilair, accessoires, decoratie en studiobenodigdheden, van Studio Xela mogen niet zonder schriftelijke toestemming van verhuurder worden uitgeleend, geleend of meegenomen door huurder. Het opzettelijk, zonder toestemming meenemen en/of (uit)lenen van deze eigendommen wordt gezien als diefstal en zal worden gemeld bij de politie.

10.5. Studio Xela heeft het recht om cameratoezicht te plaatsen bij de ingang van het pand met als reden en doel het beschermen van de eigendommen en het pand conform de geldende regelgeving in het Wetboek van Strafrecht. Studio Xela zal nooit cameratoezicht plaatsen in of om de studio zelf.

Artikel 11 – Gebruik van de studio & huisregels

11.1. Studio Xela voert de opdracht uit naar haar beste inzicht en vermogen. Studio Xela is niet verantwoordelijk voor het wel of niet bereiken van het door huurder beoogde resultaat.

11.2. Studio Xela is gevestigd aan de Laanenderweg 59 in Alkmaar. De studio is gevestigd in het verzamelgebouw ‘Het Pakhuis’ en bevindt zich op de 3e verdieping. 

11.3. Rechts naast de deur op de begane grond bevindt zich de deurbel waarmee we je kunnen binnenlaten in het gebouw. De studio kan vervolgens worden bereikt via de trap en/of lift en heeft een eigen afsluitbare deur.

11.4. De studio is te bereiken via 3 trappen of met de lift. We raden af om de lift te gebruiken voor personenvervoer (tenzij niet ander mogelijk) en alleen te gebruiken voor het verplaatsen van goederen. Het gebruik van de lift is op eigen risico van de gebruiker, Studio Xela is niet aansprakelijk voor gebruik van de lift.

11.5. Voor de deur van Studio Xela is gratis parkeervoorziening. Indien voor het gebouw geen beschikbare parkeerplekken zijn, kan verderop in de straat worden geparkeerd.

11.6. Roken en grote vuren zijn niet toegestaan in het verzamelgebouw en Studio Xela. Het aanzetten van (zelf meegebrachte) kaarsen is wel toegestaan. De kaarsen aanwezig in Studio Xela zijn uitsluitend bedoeld als decoratie en mogen niet worden aangezet.

11.7. Dieren zijn niet toegestaan in Studio Xela. Kinderen zijn toegestaan in de studio onder begeleiding van minimaal 1 volwassene (18+). Huurder draagt de verantwoordelijkheid voor de kinderen in de studio en is aansprakelijk voor eventuele aangebrachte schade door kinderen.

11.8. Tijdens het gebruik van de studio mogen alle items (incl. meubilair en wanddecoratie) worden verplaatst voor gebruik. Huurder dient dit met uiterste voorzichtigheid te doen en is aansprakelijk voor eventuele ontstane schade. Achtergrondrollen kunnen apart worden bijgeboekt en kunnen tijdens de boeking niet worden verwijderd uit het ophangsysteem.

11.9. Voorafgaande aan de boeking is een teamlid van Studio Xela aanwezig om huurder binnen te laten en instructies te geven. Daarna zijn geen teamleden van Studio Xela aanwezig. Ongeveer 15 minuten voor het einde van de boeking is verhuurder aanwezig voor de controleronde en afsluiten. Gedurende de boeking is Studio Xela bereikbaar en kan binnen 15 minuten iemand in de studio zijn indien nodig.

11.10. De periode van de boeking gaat in vanaf het moment van aanvang van de boeking zoals vastgesteld in de overeenkomst. Huurder kan over het algemeen de studio betreden vanaf 10 minuten voor aanvang van de boeking. Huurder draagt de verantwoordelijkheid voor het tijdig arriveren en aanvangen van het tijdslot en voor het tijdig verlaten van de studio. Bij overschrijding van het tijdslot zal €50* per 30 minuten worden doorberekend, onder beperking van de kosten bij uitloop binnen elke 30 minuten, ingaande vanaf het moment van de oorspronkelijke eindtijd van de boeking. Indien beschikbaar, kan op de dag van de boeking, de boeking tegen hetzelfde tarief worden verlengd. Indien huurder eerder klaar is binnen het geboekte tijdslot heeft deze geen recht op restitutie voor de niet-gebruikte tijd.

11.11. Huur van de studio is inclusief gebruik van alle  items in de studio zo lang het gebruik het item niet veranderd. Dit betekent onder andere, maar niet uitsluitend, dat kaarsen van de studio wel mogen worden verplaatst, maar niet mogen worden aangestoken. Alle boekingen zijn inclusief gebruik van alle meubilair en accessoires, gratis WiFi en gebruik van een bluetooth JBL speaker.

11.12. Het is niet toegestaan om de studio te gebruiken voor pornografische doeleinden.

11.13. Huur van de studio is inclusief koffie, thee en een lekkere, wisselende snack. Huurder heeft het recht zelf eigen etens- en drinkwaren mee te nemen en kan kosteloos gebruik maken van servies, koelkast, oven en magnetron. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen en zorgvuldig gebruiken hiervan. 

11.14. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van gasten, waaronder modellen,  fotografen en overige personen waarmee zal worden gewerkt. Studio Xela is enkel verantwoordelijk voor het ontvangen van huurder voor aanvang van het tijdslot. Het is niet toegestaan om personen binnen te laten die geen onderdeel zijn van het team betrokken bij het gebruik van de studio. Huurder is verantwoordelijk voor het overdragen van de regels en voorwaarden aan alle personen die aanwezig zullen zijn tijdens het geboekte tijdslot.

11.15. Indien in strijd met de voorwaarden wordt gehandeld of huisregels worden overtreden, behoudt Studio Xela het recht om een boete ter hoogte van de huurkosten in rekening te brengen aan huurder, tenzij de kosten voor het overtreden hiervan hoger zijn dan de huurkosten.

Artikel 12 – Overige bepalingen

12.1. Het gebruiken van drugs is verboden in Studio Xela. Het nuttigen van alcohol is toegestaan, maar dient met mate te geschieden. Indien huurder of andere betrokken persoon zichtbaar/merkbaar onder invloed is van drugs en/of alcohol behoudt Studio Xela het recht deze persoon de toegang tot de studio te ontzeggen. Alle eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van huurder, huurder heeft geen recht op teruggave van betaling.

12.2. Studio Xela heeft het recht om huurder en/of gasten toegang tot de studio te ontzeggen indien deze geen opvolging geven aan de huisregels of hinder opleveren.

12.3. Alle gegevens verstrekt door huurder aan Studio Xela worden zorgvuldig behandeld en bewaard. Meer details over gegevensverwerking en -bewaring zijn terug te vinden in de privacyverklaring van Studio Xela.

12.4. Alle betrokken partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie betrokken bij de overeenkomst of huurperiode.

Artikel 13 – Klachtenprocedure

13.1. Klachten met betrekking tot facturen en/of geleverde diensten dienen binnen 14 dagen na ontstaan van de klacht schriftelijk door huurder kenbaar te worden gemaakt aan Studio Xela.

13.2. Het indienen van klachten en/of bezwaren schorten de betalingsverplichting van huurder niet op.

13.3. Klachten en/of bezwaren worden niet meer in behandeling genomen na het verlopen van de genoemde termijn. Het recht van reclamatie vervalt na deze termijn en alle gevolgen hiervan zijn voor risico van huurder. 

13.4. Indien de klacht en/of het bezwaar wordt aangemerkt als gegrond, zal Studio Xela zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst de huurder en eventuele overige betrokken partijen te voorzien in een alternatieve oplossing.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

14.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door Studio Xela ter beschikking gestelde documenten, materialen en informatie berusten bij Studio Xela. 

14.2. Het is huurder uitdrukkelijk niet toegestaan om materialen, documenten en informatie verstrekt ten behoeve van het voorzien in informatie, de overeenkomst en/of geleverde diensten te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Studio Xela.

14.3. Huurder geeft Studio Xela toestemming om beeldmateriaal en merk-/bedrijfsnamen te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, website, social media, advertenties, tijdschriftartikelen/-features en drukwerk. Indien huurder af wil zien van deze voorwaarden dient zij dit voorafgaande aan de boeking kenbaar te maken aan Studio Xela en zal het gebruik van de materialen schriftelijk worden afgestemd. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op dit materiaal of sprake is van portretrecht zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

14.4. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het overdragen van de informatie met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten aan alle derden betrokken bij de huur van Studio Xela.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

15.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2. Betrokken partijen doen enkel beroep op een rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een onstaan geschil in onderling overleg op te lossen.

15.3. Uitsluitend een Nederlandse rechter gevestigd in het arrondissement waarin Studio Xela is gevestigd is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, tenzij anders bepaald door een wettelijke verplichting.

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Algemene voorwaarden Studio Xela | Versie 16-01-2023.