Algemene Voorwaarden

Download onze Algemene Voorwaarden in pdf format (67 kb).

Artikel 1 – Definities

1.1. Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

1.2. Verhuurder: de Eenmanszaak Studio Xela, gevestigd in Alkmaar en ingeschreven met KvK nummer 85941271.

1.3. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Studio Xela een overeenkomst aangaat tot afname van diensten.

1.4. Overeenkomst: elke overeenkomst en/of rechtshandeling ter voorbereiding en/of ter uitvoering van het verlenen van diensten door de verhuurder aan de huurder, waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.5. Diensten: alle diensten die vanuit verhuurder kunnen worden verleend aan de huurder, waaronder geldend de verhuur van de studioruimte, verhuur van materialen ten behoeve van fotografie/videografie en overige van toepassing zijnde diensten.

1.5. Website: www.studioxela.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassen op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Studio Xela.

2.2. Van de algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken. Afwijkende afspraken en bedingen zijn alleen rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met Studio Xela.

2.3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien vanuit een overeenkomst een vervolgovereenkomst ontstaat.

2.4. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de verhuurder handelingen verricht in opdracht van ingeschakelde derden.

2.5. De op de website van verhuurder gepubliceerde en/of laatst toegezonden versie van de algemene voorwaarden zijn van toepassing.

2.6. Eventuele algemene voorwaarden van derden, huurders en/of andere partijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7. Studio Xela kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen deze algemene voorwaarden aanvullen en/of wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zal door Studio Xela aan de verhuurder worden toegereikt en zal op de website worden gepubliceerd.

2.8. Indieen één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn verklaard of nietig mochten worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 – Offerte en aanbod

3.1. Tenzij anders overeengekomen, hebben door Studio Xela uitgebrachte offertes een geldigheidstermijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde offertedatum.

3.2. Een offerte wordt schriftelijk aangeboden door Studio Xela, tenzij omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.3. Studio Xela kan niet aan haar aanbod en/of offertes worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

3.4. Uitgebrachte offertes gelden alleen voor de in de offerte opgenomen specificaties. Voor vervolgopdrachten dient een nieuwe offerte te worden uitgebracht.

3.5. Offertes worden door Studio Xela gemaakt op basis van de door huurder aangeleverde gegevens. Indien na het uitbrengen van de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Studio Xela het recht om de betreffende prijzen en details van de offerte aan te passen naar de omstandigheden.

3.6. Verstrekte afbeeldingen van de studio zijn een zo waarheidsgetrouwe afspiegeling van de locatie als mogelijk. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Studio Xela is gerechtigd de inrichting aan te passen indien door haar nodig geacht.

Artikel 4 – Huurperiode, reservering en huurovereenkomst

4.1. De huurperiode bedraagt het door de huurder gereserveerde aantal uren studiohuur. De minimale huurperiode bedraagt een dagdeel van 2 uur. De hierbij geldende tijdvakken op een dag worden up-to-date gecommuniceerd op de ‘tarieven’ pagina op de website en naar de huurder en zijn op basis van beschikbaarheid.

4.2. Reserveringen kunnen worden gemaakt via een e-mail of WhatsApp bericht naar Studio Xela. 

4.3. De overeenkomst komt tot stand en is definitief nadat de huurder het door Studio Xela toegestuurde boekingsformulier heeft ingevuld en hiervan een bevestiging heeft ontvangen van Studio Xela. Vanaf toezending van het boekingsformulier reserveert Studio Xela de betreffende huurperiode voor een periode van 48 uur voor de aanvrager. Indien het boekingsformulier niet binnen deze 48 uur wordt ingevuld geldt dat de huurperiode wordt vrijgegeven voor verhuur totdat aanvrager of andere huurder de boeking definitief maakt door middel van het invullen van het formulier. Overeenkomsten zijn na de schriftelijke bevestiging van de reservering door Studio Xela bindend. 

4.4. De huurder houdt rekening met de gewenste voorbereidingstijd en eventuele uitloop van een sessie bij het maken van de reservering. Bij uitloop worden meerkosten doorgerekend aan huurder à € 50 per 30 minuten, zonder beperking van de kosten bij uitloop binnen elke 30 minuten, ingaande vanaf het moment van de oorspronkelijke eindtijd van de boeking. 

Artikel 5 – Tarieven

5.1. Alle door Studio Xela gehanteerde tarieven zijn in de valuta Euro en altijd exclusief BTW en overige kosten, zoals eventueel van toepassing zijnde administratigkosten en heffingen, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.

5.2. Studio Xela behoudt zich het recht om haar prijzen te wijzigen. Indien prijzen stijgen na totstandkomig van de overeenkomst zal de overeengekomen prijs worden gehanteerd. Nieuwe prijzen gelden uitsluitend voor overeenkomsten aangegaan vanaf de wijzigingsdatum. Studio Xela is gerechtigd om offertes uitgebracht voor de prijswijziging en nog niet overgezet in overeenkomst te annuleren per datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten. 

5.3. Bij het aangaan van de overeenkomst gaan de verhuurder en huurder akkoord met de in de overeenkomst genoemde huurperiode en genoemde tarieven en gaat de huurder akkoord met de voorwaarden met betrekking tot uitloop en schoonmaakkosten.

5.4. Indien huurder meer tijd wil afnemen dan vooraf afgenomen dient de huurder deze extra tijd bij te boeken. Dit is enkel mogelijk wanneer er reeds geen andere reservering is gemaakt voor het gewenste tijdstbestek. Indien tijdens de geboekte periode meer tijd nodig blijkt, dient de huurder contact op te nemen met Studio Xela voor het navragen van de mogelijkheden en bijboeken van extra tijd. Extra tijd kan, indien beschikbaar, worden bijgeboekt voor een tarief van € 50 per 30 minuten, zonder beperking van de kosten bij uitloop binnen elke 30 minuten, ingaande vanaf het moment van de oorspronkelijke eindtijd van de boeking. Studio Xela kan niet garanderen dat de gewenste extra tijd beschikbaar is. Indien huurder zonder overleg met Studio Xela langer gebruikt maakt van de ruimte, zullen de kosten voor extra tijd automatisch worden doorberekend.

5.5. Van de huurder wordt verwacht dat deze de ruimte achterlaat zoals bij het betreden. Dat wil zeggen in nette en schone staat, zonder ernstige vervuilingen en/of rommel. Indien Studio Xela de staat dermate slecht beoordeelt zal zij € 25 aan extra schoonmaakkosten doorberekenen voor het op nieuw in goede staat brengen van de studio.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Bij het maken van een boeking onstaat een verplichting tot betaling. Huurder 

6.2. Huurder dient het totale factuurbedrag te voldoen binnen 30 dagen na de factuurdatum of, indien de huurperiode van de studio plaatsvindt binnen deze 30 dagen, in ieder geval vóór aanvang van de huurperiode van de studio.

6.3. Studio Xela behoudt zich het recht om volledige vooruitbetaling van de huurder te verlangen. Bij niet tijdige betaling behoudt Studio Xela zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst met onmiddelijke ingang op te schorten dan wel te beëindigen.

6.4. Indien de huurder in verzuim of in gebreke is in het nakomen van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van de huurder.

Artikel 7 – Wijzigingen & annuleringen

7.1. Indien huurder de overeenkomst wenst te annuleren, dan is dit mogelijk tot 7 dagen voor het gereserveerde moment, waarbij huurder het recht heeft om de reservering éénmalig kosteloos te verplaatsen, mits de nieuwe reservering plaatsvindt binnen 90 dagen na de oorspronkelijk geboekte datum en direct wordt gekozen. Indien huurder hier geen gebruik van wenst te maken wordt de reservering geannuleerd. Huurder heeft hierbij geen recht op terugbetaling van een reeds betaalde factuur of kwijtschelding van een nog niet betaalde factuur. Indien huurder de annulering bekendmaakt binnen 7 dagen voor het gereserveerde moment, hanteert Studio Xela de volgende annuleringskosten bovenop de oorspronkelijke boekingskosten:

  • 10% van het overeengekomen totaalbedrag aan extra annuleringskosten bij annulering binnen 7 dagen voorafgaande aan het gereserveerde moment.
  • 25% van het overeengekomen totaalbedrag aan extra annuleringskosten bij annulering binnen 48uur  voorafgaande aan het gereserveerde moment.
  • 50% van het overeengekomen totaalbedrag aan extra annuleringskosten bij annulering binnen 24 uur voorafgaande aan het gereserveerde moment.

7.2. Huurder is aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de annulering tegenover derden en vrijwaart Studio Xela voor de hieruit voortvloeiende aanspraken door deze derden.

7.3. Studio Xela heeft het recht alle reeds door de huurder betaalde bedragen te verrekenen met de eventueel door huurder verschuldigde annuleringskosten.

7.4. Bij te boeken extra’s kunnen tot 24u voor het geboekte moment worden bijgeboekt via een e-mail aan Studio Xela. Deze extra’s worden gefactureerd voor plaatsvinden van de reservering en dienen binnen 3 dagen te worden betaald. Extra’s kunnen tijdens de boeking worden aangevraagd voor een vergoeding van het oorspronkelijke tarief + 10% mits beschikbaar.

Algemene voorwaarden Studio Xela | Versie 23-09-2022.